Hosting zonder zorgen!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities in deze Algemene Voorwaarden
1.1. Cloudwebs: Cloudwebs zoals gevestigd aan de Baangracht 75 te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56903480.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Cloudwebs een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Cloudwebs zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Cloudwebs alleen bindend indien en voor zover deze door Cloudwebs uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Cloudwebs is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Cloudwebs
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Cloudwebs dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Het is Cloudwebs niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Cloudwebs noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
3.3. Cloudwebs spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1.Opdrachtgever stelt Cloudwebs steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever stelt bij de totstandkoming van de opdracht met Cloudwebs een verantwoordelijk persoon/medewerker aan welke de bevoegdheid heeft zelfstandig, zonder tussenkomst van anderen, namens opdrachtgever doorslaggevende besluiten of beslissingen te nemen.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van elk materiaal dat wettelijk verboden is, zoals bijvoorbeeld;
inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal zoals kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op computersystemen op het internet etc.
Daarbij staat Cloudwebs het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) en het hosten van adult websites (pornografische content) niet toe.
4.4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Cloudwebs, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Cloudwebs zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan pakketten te verkopen als wederverkoper onder haar eigen domein.
4.6. Opdrachtgever vrijwaart Cloudwebs van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.7. Zonder toestemming van Cloudwebs is het Opdrachtgever verboden de door Cloudwebs verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.9. Cloudwebs heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Cloudwebs niet nakomt, danwel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Cloudwebs het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Cloudwebs zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
5.4. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6. Prijzen
6.1. Alle prijzen op onze website zijn inclusief omzetbelasting (21% BTW). In offertes kan hiervan worden afgeweken en kunnen de prijzen ook exclusief BTW worden geoffreerd.
6.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. Cloudwebs is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen. Cloudwebs zal opdrachtgever ten minste 2 (twee) weken van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Artikel 7. Overeenkomst / levertijd
7.1. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de door bevoegde persoon uit artikel 4.2 ondertekende overeenkomst schriftelijk of per mail door Cloudwebs wordt ontvangen.
7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien Cloudwebs, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtsbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Cloudwebs gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
8.3. Indien Opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde websites of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Cloudwebs of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is Cloudwebs toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Cloudwebs door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9.4. Het is Cloudwebs toegestaan de voor Opdrachtgever vervaardigde website en/of andere producten en materialen te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10. Domeinnamen en IP-adressen
10.1. Indien is overeengekomen, dat Cloudwebs voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
10.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Cloudwebs vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
10.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Cloudwebs, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
10.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Cloudwebs tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Cloudwebs geen bemiddeling heeft verleend.
10.5. De minimum duur van de overeenkomst met betrekking tot domeinnamen is ten minste een jaar, afhankelijk van de gekozen domeinextentie.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Cloudwebs.
11.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Cloudwebs niet nakomt is Cloudwebs zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Cloudwebs op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
12.1. Opdrachtgever dient bij aanvaarding van de door Cloudwebs aangeboden offerte op de volgende wijze de betaling te voldoen;
– 1e termijn: 30% van het factuurbedrag bij aanvaarding van de offerte;
– 2e termijn: 40% van het factuurbedrag bij aanvang werkzaamheden;
– 3e termijn: 30% (of restant) van het factuurbedrag bij oplevering website.

12.2. In de opdrachtovereenkomst zoals vermeld in artikel 7 kunnen afwijkende betalingstermijnen worden overeengekomen.
12.3. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
12.4. Alle door Cloudwebs uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
12.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
12.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
12.7. In bovenstaande gevallen heeft Cloudwebs voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Cloudwebs vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Cloudwebs aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
13.2. De totale aansprakelijkheid van Cloudwebs wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro (Vijfhonderd Euro).
13.3. Aansprakelijkheid van Cloudwebs voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4. Buiten de in artikel 13.2 genoemde gevallen rust op Cloudwebs geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Cloudwebs.
13.5. De aansprakelijkheid van Cloudwebs wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Cloudwebs onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cloudwebs ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cloudwebs in staat is adequaat te reageren.
13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cloudwebs meldt.
13.7. Opdrachtgever vrijwaart Cloudwebs voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Cloudwebs geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
13.8. Cloudwebs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

Artikel 14. Overmacht
14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Cloudwebs door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Cloudwebs kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15. Duur en beëindiging
15.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke of per e-mail verstuurde opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
15.2. De overeenkomst voor hosting diensten kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
15.3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Cloudwebs het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Cloudwebs op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
16.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 17. Personeel
17.1. Opdrachtgever zal werknemers van Cloudwebs die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
17.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Cloudwebs voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Cloudwebs in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloudwebs. Onder werknemers van Cloudwebs worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Cloudwebs of van één van de aan Cloudwebs gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Cloudwebs of van één van de aan Cloudwebs gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
18.1. Cloudwebs behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Cloudwebs of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
18.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 19. Reclame
19.1. Bij gebreke van verplichtingen van Cloudwebs dient Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na waarneming dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Cloudwebs.
19.2. Indien Cloudwebs de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
19.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
19.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 20. Slotbepalingen
20.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
20.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.
20.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

versie 1.1 april 2014